موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد و شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.
صفحه اصلی > مقالات > مقالات آموزشی > ویژگی های یک آزمون خوب 
ویژگی های یک آزمون خوب
ویژگی های یک آزمون خوب

 منبع :

 نويسنده : مهندس نادر شکوری    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1394/07/29  

ویژگی های یک آزمون خوب

یک آزمون خوب بایستی دارای ویژگی های زیر است.

1) منطق برنامه و بودجه بندی آزمون

2) تهیه سوال و برگزاری آزمون

3) کارنامه آزمون

4) دفترچه سوال و پاسخ تشریحی

5) خدمات و پاسخگویی مشتری

ویژگی های فوق در هر آزمونی بایستی جوابگوی موارد زیر باشد

1) منطق برنامه و بودجه بندی آزمون

            1_1) ارائه زوج درس ها در دروس پایه دوم و سوم

            2_1) هماهنگی با سیستم آموزش و پرورش

            3_1) روند آموزشی دادن به همراه آزمون

            4_1) زمان شروع آزمونهای جامع

            5_1) تعداد آزمونهای جامع

            6_1) فواصل آزمونهای جامع

            7_1) تناسب در تعداد آزمون مرحله ای

            8_1) روندافزایشی برنامه مطالعاتی هر آزمون

            9_1) دفعات مرور اختصاصی

         10_1) دفعات مرور عمومی

        11_1) وضعیت ثبت نامی های جدید آزمون

2) تهیه سوال و برگزاری آزمون

            1_1) سطح دشواری مواد آزمون

            2_1) کیفیت سئوالات عمومی

            3_1) کیفیت سئوالات اختصاصی

            4_1) هماهنگی سرفصلها با سوالات

            5_1) امنیت برگزاری آزمون

            6_1) اجرا و نحوه استفاده از نظر سنجی

            7_1) نظم برگزاری آزمون

            8_1) آمار شرکت کنندگان در آزمون

3) کارنامه آزمون

            1_1) زمان ارائه کارنامه

            2_1) محتوای کارنامه (اطلاعات فنی)

            3_1) محتوای کارنامه(مشاوره ای)

            4_1) محتوای کارنامه(مدیریتی)

            5_1) پاسخگویی به اشکالات کارنامه

            6_1) لحاظ منطقه بندی در کارنامه

            7_1) صدور کارنامه مجدد

4) دفترچه سوال و پاسخ تشریحی

            1_1) تراکم سئوال در صفحه

            2_1) تعداد سئوال عمومی درهرمرحله

            3_1) تعداد سئوال اختصاصی درهرمرحله

            4_1) زمان پاسخگویی به هردرس اختصاصی

            5_1) زمان پاسخگویی به هردرس عمومی

            6_1) پاسخ نامه تشریحی ازلحاظ کیفی

            7_1) پاسخ نامه تشریحی از لحاظ کمی

5) خدمات و پاسخگویی مشتری

            1_1) خدمات مشاوره به همراه آزمون

            2_1) سیستم پاسخگویی به مشتری

            3_1) تعداد غلط های آزمون

            4_1) چگونگی تامین سوالات

            5_1) اجرای پیش آزمون

            6_1) بودجه بندی آزمون مناسب دانش آموز

            7_1) بودجه بندی آزمون مناسب فارغ التحصیل

            8_1) کیفیت تایپ

            9_1) کیفت چاپ و کاغذ

         10_1) کیفت دفترچه بودجه بندی آزمون

تمامی حقوق وب سایت متعلق به برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر می باشد