موفقيت به معناي بدست آوردن آن چيزي است كه مي خواهيد و شادي به معناي خواستن آن چيزي است كه داريد.
صفحه اصلی > نمونه سوالات پرکاربرد > سوالات آزمون‌های قلم چی 
سوالات آزمون‌های قلم چی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-8 خرداد 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-8 خرداد 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-15 خرداد 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-15 خرداد 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-24 مهر 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-24 مهر 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-8 آبان 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-8 آبان 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-8 آبان 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-22 آبان 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-22 آبان 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-22 آبان 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-6 آذر 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-6 آذر 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-6 آذر 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-20 آذر 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-20 آذر 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-20 آذر 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-4 دی 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-4 دی 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-4 دی 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-25 دی 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-25 دی 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-25 دی 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-9 بهمن 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-9 بهمن 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-9 بهمن 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-23 بهمن 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-23 بهمن 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-23 بهمن 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-7 اسفند 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-7 اسفند 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-7 اسفند 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-21 اسفند 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-21 اسفند 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-21 اسفند 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-7 فروردین 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-7 فروردین 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-7 فروردین 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-20 فروردین 94-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-20 فروردین 94-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-20 فروردین 94-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-3 اردیبهشت 95-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-3 اردیبهشت 95-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-3 اردیبهشت 95-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-17 اردیبهشت 95-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-17 اردیبهشت 95-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-17 اردیبهشت 95-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-31 اردیبهشت 95-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-31 اردیبهشت 95-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-31 اردیبهشت 95-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-21 خرداد 95-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-21 خرداد 95-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-21 خرداد 95-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-4 تیر 95-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-4 تیر 95-چهارم تجربی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-4 تیر 95-چهارم انسانی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-18 تیر 95-چهارم ریاضی

پاسخ آزمون کانون فرهنگی آموزش-18 تیر 95-چهارم ریاضی

آزمون کانون فرهنگی آموزش-18 تیر 95-چهارم تجربی

پاسخ آزمون کانون فرهنگی آموزش-18 تیر 95-چهارم تجربی

آزمون كانون فرهنگي آموزش-23 مهر 95-رياضي

پاسخ آزمون كانون فرهنگي آموزش-23 مهر 95-رياضي

آزمون كانون فرهنگي آموزش-23 مهر 95-تجربي

پاسخ آزمون كانون فرهنگي آموزش-23 مهر 95-تجربي

آزمون كانون فرهنگي آموزش - 7 آبان 95-رياضي

پاسخ آزمون كانون فرهنگي آموزش - 7 آبان 95-رياضيتمامی حقوق وب سایت متعلق به برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر می باشد